Skip to main content

Terms of Service

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji Západočeské univerzitě v Plzni , se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů (viz níže) k účelu vytvoření a provozování uživatelského účtu na online vzdělávací platformě Eduskop. Můj souhlas se týká zpracování následujících osobních údajů požadovaných v procesu vytvoření mého uživatelského účtu:


 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • pohlaví
 • rok narození
 • stát
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl ze strany Západočeské univerzity v Plzni informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně právo:

 • na přístup k osobním údajům;
 • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;í
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů;
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
 • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

 • Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu 10 let ode dne jeho udělení, mohu kdykoli odvolat, a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů ze strany Západočeské univerzity v Plzni mi poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese podpora@eduskop.cz.


  DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH UŽIVATELSKÝCH DAT  Zpracování osobních údajů uživatelů platformy Eduskop se řídí obecnými pravidly zpracováním osobních údajů osob, které vstupují do vztahu se Západočeskou univerzitou v Plzni.Více informací a další kontaktní údaje jsou uvedeny na oficiálním webu ZČU.

  V průběhu použití platformy Eduskop bude každý uživatel v systému poskytovat kromě osobních údajů i další data související s plněním studijních aktivit v jednotlivých kurzech. Nakládání s těmito daty je ustanoveno Podmínkami použití platformy Eduskop.

  Podrobné informace o tom, jaká data uživatelé v systému používají a sdílejí, nad rámec základních osobních údajů, mohou uživatelé zjistit i na stránkách edx.org.