Skip to main content

PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ VZDĚLÁVACÍ PLATFORMY EDUSKOP (eduskop.cz)

OBECNÁ USTANOVENÍ

SOUHLAS S PODMÍNKAMI POUŽITÍ

Podmínky použití Platformy Eduskop jsou závazné pro všechny Uživatele, registrované i neregistrované. Svůj souhlas s Podmínkami použití Platformy Eduskop vyjadřuje Uživatel jakýmkoli použitím platformy, zejména pak aktivní účastí v kurzech, vzdělávacích aktivitách, diskuzních fórech apod. V takovém případě považuje Provozovatel okamžik prvního přístupu Uživatele k platformě jako okamžik vyjádření jeho právně závazného souhlasu s Podmínkami použití.

UŽIVATELSKÉ ÚČTY

Uživatelem Platformy Eduskop může být každá fyzická či právnická osoba.

Platformu je možné využívat pasivně či aktivně. Pasivním použitím platformy se myslí aktivita, která po Uživateli nevyžaduje přihlášení k vlastnímu uživatelskému účtu, Typicky se jedná o možnost sledovat dění na úvodních stránkách platformy, vyhledávat dostupné online kurzy a prohlížet si jejich profilové stránky. Aktivní použití platformy vyžaduje počáteční registraci Uživatele a následné přihlášení k vlastnímu uživatelskému účtu. Zřízení vlastního účtu umožňuje Uživateli interakci s obsahem online kurzů platformy, participaci v rámci jednotlivých studijních aktivit, sledování vlastního studijního pokroku a rovněž komunikaci s ostatními Uživateli platformy v rámci nabízených online diskuzních fór jednotlivých kurzů. Pouze aktivní použití Platformy Eduskop umožní uživateli naplno využít její vzdělávací potenciál, kvůli kterému je platforma Provozovatelem zřízena a spravována. Zřízení ani správa uživatelského účtu na Platformě Eduskop nepodléhá a nikdy nebude podléhat jakémukoli zpoplatnění. Uživatel má zároveň možnost kdykoli svůj uživatelský účet bezplatně a bezdůvodně zrušit. V případě, že se Uživatel rozhodne k registraci a zřízení vlastního uživatelského účtu, řídí se nakládání s osobními údaji Uživatele pravidly uvedenými na stránce Zpracování osobních údajů. Při aktivním použití Platformy Eduskop prostřednictvím uživatelských účtů mohou být automaticky shromažďována data o aktivitě Uživatele (obvykle související s návštěvností platformy nebo s aktivitou v jednotlivých kurzech). Provozovatel si vyhrazuje právo využívat tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pak pro provádění analýz a evaluací o fungování jednotlivých kurzů i platformy jako celku. Tyto údaje nebudou předávány třetím stranám – výjimku tvoří údaje o aktivitě v kurzech, které mohou být na základě přímé žádosti sdíleny: v neomezené podobě s tvůrci konkrétních kurzů za účelem poskytnutí možnosti vylepšení obsahu a způsobu fungování jejich kurzů,v omezené anonymizované podobě výzkumným týmům nebo institucím zabývajícím se výzkumem online vzdělávání, pro které jsou data tohoto typu nezbytným nástrojem pro provádění výzkumných aktivit – v takovém případě se Provozovatel zavazuje sdílet data pouze v případě poskytnutí dostatečné záruky proti jejich ztrátě nebo zneužití.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Uživatel se zavazuje, že se při použití platformy Eduskop bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami užití a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele, tvůrců kurzů a partnerských institucí ani jakkoli omezovat či poškozovat ostatní Uživatele. Zakázáno je zejména vkládat jakékoli materiály, diskuzní příspěvky nebo jiné prvky obsahu, které: porušují autorské právo, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu, práva průmyslová nebo jiná práva duševního vlastnictví, podněcují k nenávisti vůči jednotlivci nebo skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnickou skupinu, kulturu či náboženské vyznání nebo jiné přesvědčení, podporují nebo propagují hnutí prokazatelně hlásající nebo aktivně směřující k potlačení práv a svobod člověka, obsahují jakékoli výhrůžky vůči jiným osobám nebo skupině osob, podněcují k trestnému činu, k neplnění povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin, zobrazují nebo aktivně podporují týrání lidí nebo zvířat, hlásají nebo aktivně podporují záměrné ničení a poskozování životního prostředí nebo kulturních a společenských hodnot, a to jak materiálních, tak duchovních, umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu, obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje násilí či neúcta k člověku, obsahují poplašnou zprávu, obsahují nepravdivý údaj o jiné osobě, který je způsobilý značnou měrou ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu, porušují zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti, poštovní či telekomunikační tajemství či porušují nebo ohrožují obchodní tajemství třetí osoby, poskytují některé identifikační údaje osobní povahy ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakékoli prvky obsahu, které zasahují do výše uvedeného výčtu nebo jiným způsobem narušují právní řád České republiky nebo pravidla slušného chování na internetu nebo jiná etická či morální pravidla. Provozovatel si dále vyhrazuje právo smazat uživatelské účty, které jsou využívány v rozporu s těmito Podmínkami užití, s obecně uznávanými etickými či morálními pravidly společnosti nebo s předpisy platnými na území České republiky. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo smazat uživatelské účty, jež narušují stabilitu a chod Platformy Eduskop nebo které svoji aktivitou představují jakékoli bezpečnostní riziko pro ostatní Uživatele nebo platformu jako celek.

ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

Každý Uživatel Platformy Eduskop je plně odpovědný za způsob použití platformy. Zřízením uživatelského účtu na Platformě Eduskop se uživatel navíc zavazuje zajistit ochranu přístupových údajů ke svému uživatelskému účtu proti ztrátě nebo zneužití jinou osobou.

Každý registrovaný uživatel je plně odpovědný za veškerý obsah svých uživatelských příspěvků. Uživatelské příspěvky zahrnují například příspěvky v diskuzních fórech, odpovědi v testových úlohách, vložené multimediální soubory, komentáře k úkolům nebo příspěvky ve wiki modulech. Uživatel přijímá odpovědnost za vlastní obsah i v případě, že tento obsah je dále šířen dalšími uživateli platformy, např. v odpovědích na diskuzní příspěvky nebo v rámci vzájemně hodnocených úkolů.

Vložením jakéhokoliv prvku obsahu na Platformu Eduskop přijímá Uživatel odpovědnost za správné použití a dodržování autorských práv, která váznou na tomto obsahu. Pokud se nejedná o vlastní originální obsah, zavazuje se uživatel dodržovat veškerá pravidla související s použitím obsahu jiné osoby. Jedná se zejména o přiznání a správné uvedení autorství a dodržení ustanovení související s konkrétní autorskou licencí, pod kterou je obsah distribuován.

V rámci aktivit v jednotlivých online kurzech Platformy Eduskop se uživatel zavazuje, že: všechny úkoly, testy a další studijní aktivity vykoná sám bez pomoci dalších osob, pokud jejich zapojení není jasně vyžadováno povahou dané studijní aktivity, nebude jakkoli usilovat o neoprávněnou změnu nebo úpravu vlastních studijních výsledků a nebude jakkoli usilovat o poškození studijních výsledků ostatních Uživatelů, nebude svým chováním v rámci jednotlivých studijních aktivit záměrně znemožnovat nebo poškozovat studium ostatním Uživatelům (např. předčasným zveřejňováním výsledků studijních aktivit, poskytováním odpovědí v testech apod.).

Uživatel přijímá plnou odpovědnost plynoucí z porušení výše uvedených bodů. Konkrétní sankce plynoucí z takového chování Uživatele budou stanoveny individuálně, mohou ale zahrnovat např. vyloučení z kurzu/kurzů, odebrání certifikátu o absolvování kurzu/kurzů, pozastavení nebo v krajích případech i zrušení uživatelského účtu Uživatele.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací poskytovaných Uživateli Platformy Eduskop. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které Uživateli mohou v souvislosti s použitím platformy Eduskop vzniknout. Provozovatel neověřuje pravdivost údajů zadaných Uživateli. Provozovatel dále neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují jednotliví Uživatelé v rámci vzájemné komunikace (zejména v rámci diskusních fór v kurzech). Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, které lze navštívit prostřednictvím jeho stránek (zejména prostřednictvím odkazů vedoucích mimo platformu Eduskop).

VYMEZENÍ PRÁV K OBSAHU PLATFORMY

K provozu Platformy Eduskop je využito open source software Open edX sloužícího pro správu a distribuci otevřených online kurzů. Užití tohoto software včetně možností jeho lokálních úprav, brandingu a monetizace licenčními pravidly společnosti EdX Inc. S výjimkou těchto pravidel, postihujících možnosti nakládání s použitým software Open edX, náleží veškerá práva ke všem ostatním částem Platformy Eduskop Provozovateli, případně některé ze spolupracujících třetích stran. Jedná se zejména o obsah jednotlivých stránek a kurzů platformy, specifikaci a formální strukturu kurzů nebo vzhled a grafickou podobu stránek a jednotlivých kurzů. Práva k takovému obsahu, který Platforma Eduskop využívá na svých stránkách a v jednotlivých kurzech, ale který je uložen mimo její vlastní fyzickou infrastrukturu (typicky multimediální obsah využívající různá cloudová řešení třetích stran) se vždy řídí pravidly konkrétního poskytovatele tohoto obsahu. Použitím Platformy Eduskop souhlasí Uživatel s tím, že Provozovatel může v odůvodněných případech jakkoli dále upravovat a rozmnožovat originální obsah, který Uživatel vložil na platformu. Odůvodněnými případy se v tomto kontextu míní především vzdělávací a výzkumnými aktivitami Provozovatele a spolupracujících třetích stran související s plněním poslání Platformy Eduskop. Použitím Platformy Eduskop souhlasí Uživatel v odůvodněných případech s poskytnutím přístupu a možnosti dále upravovat a šířit originální obsah, který Uživatel vložil na platformu, dalším Uživatelům platformy. Odůvodněnými případy se v tomto kontextu míní především vzdělávací a komunikační aktivity probíhající v rámci jednotlivých online kurzů, do kterých se Uživatelé dobrovolně přihlásili. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré studijní a informační materiály Platformy Eduskop poskytované Uživatelům v rámci jednotlivých stránek a online kurzů chráněny právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, jejiž výlučným nositelem je Provozovatel, případně některá ze spolupracujících třetích stran. Jedná se například o studijní texty, audiovizuální materiály, softwarové nástroje apod. Uživatelé mají právo používat tyto materiály pouze pro své vlastní vzdělávací potřeby. Jakékoli formy šíření nebo poskytování těchto materiálů dalším osobám je možné pouze se souhlasem Provozovatele.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je specifikováno samostatným dokumentem - zde.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky je oprávněn měnit či upravovat pouze Provozovatel. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo měnit tyto podmínky kdykoli podle vlastního uvážení, a to i bez předchozího upozornění Uživatelů. Uživatel je povinen se řídit vždy aktuálním zněním Podmínek použití.

Podmínky použití platformy, případně jejich změny a doplnění, jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat s případnými změnami těchto podmínek. Přístupem k Platformě Eduskop a jejím použitím potvrzuje Uživatel souhlas s Podmínkami užití včetně jejich případných změn.

Dotazy, podněty či stížnosti týkající se Podmínek použití Platformy Eduskop mohou Uživatelé Provozovateli zaslat prostřednictvím emailu: edx@service.zcu.cz.